BMW Partnerzy

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU
BMW PARTNERSTWO Z JAKOŚCIĄ - MISTRZOWIE SPRZEDAŻY 2013.

§1 Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest: BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce (dalej "BMW PL") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A.

§ 2 Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych Klientów spośród wszystkich uczestników programu BMW Partnerstwo z jakością.

§ 3 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu są Klienci hurtowi Autoryzowanych Dealerów BMW oraz Autoryzowanych Serwisów BMW uczestniczących w programie Partnerstwo z Jakością.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonywanie przez Klienta zakupów Oryginalnych Części i Akcesoriów BMW u dowolnego z Autoryzowanych Dealerów BMW lub Autoryzowanych Serwisów BMW minimum od 1.03.2013.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany Uczestnik spełniający warunki § 3 punkt 2, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient 4-to poziomowy może zgłosić swoje uczestnictwo tylko u jednego Dealera BMW / Serwisu BMW.

§ 4 Czas trwania

 1. Czas trwania konkursu od 01 lipca 2013 do 31 października 2013.
 2. Aktualny ranking liderów przesyłany będzie przez BMW PL po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w czasie trwania konkursu do Dealerów / Serwisów BMW, u których liderzy rankingu dokonali zakupów.

§ 5 Zasady konkursu

 1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest potwierdzić drogą elektroniczną chęć uczestnictwa w konkursie u wybranego Dealera BMW lub Serwisu BMW do 31 czerwca 2013 roku. Podanie pełnych, aktualnych i poprawnych danych osobowych i kontaktowych oraz akceptacja regulaminu Konkursu są warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo do konkursu klient hurtowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
 3. Konkurs polega na dokonaniu przez uczestnika jak największej wartości zakupów wyznaczonych oryginalnych części BMW w czasie trwania konkursu.
 4. Lista numerów katalogowych wyznaczonych części mierzonych w konkursie dostępna jest w załączniku do regulaminu numer 1.
 5. Wartość zakupów mierzona będzie w kwotach netto po rabacie oferowanym dla klientów 4-to poziomowych.
 6. Minimalna wartość zakupów w czasie trwania konkursu kwalifikująca do uzyskania nagrody to 6 000 zł netto.
 7. Nagrodzonych zostanie kolejno 5 uczestników o największej wartości zakupów, spełniających jednocześnie warunek określony w § 5 punkt 6.
 8. Zakupy klientów biorących udział w konkursie są liczone dla pojedynczego numeru klienta, łączenie obrotów więcej niż jednego klienta jest niedozwolone.
 9. W przypadku zmiany statusu działalności gospodarczej przez klienta wymuszającej zmiany w kartotece klienta posiadanej przez Dealera / Serwis BMW w trakcie trwania konkursu, klient traci prawo do udziału w konkursie.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest uregulowanie wszelkich należności płatniczych wobec Dealera / Serwisu BMW, u którego klient dokonuje zakupów wymagalnych na dzień 31 października 2013. Niespełnienie tego warunku powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu konkursu przez klienta traci on prawo do nagrody.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu z rankingu bez podania przyczyn.
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwych braków magazynowych części objętych konkursem. Brak możliwości dostarczenia zamówionej części przez organizatora konkursu nie daje podstaw do reklamacji ani zaliczenia kwoty do rankingu zakupów.

§ 6 Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest pakiet rzeczowy oryginalnych akcesoriów BMW zawierający:
  • Rower BMW Mountainbike All Mountain Roz. L; (numer katalogowy: 80 91 2 334 038)
  • Kask rowerowy BMW (numer katalogowy: 80 92 2 222 113)
  • Bidon BMW (numer katalogowy: 80 92 2 222 114)
 2. Nagrodą za zajęcie miejsc od drugiego do piątego są pakiety rzeczowe oryginalnych akcesoriów BMW, zawierające:
  • Rower BMW Cruise Bike 2013 roz. L; (numer katalogowy: 80 91 2 334 022)
  • Kask rowerowy BMW (numer katalogowy: 80 92 2 222 113)
  • Bidon BMW (numer katalogowy: 80 92 2 222 114)
 3. Wizualizacja nagród dostępna w katalogu akcesoriów BMW 13/14 do wglądu u każdego Dalera BMW / Serwisu BMW. Nagrody mogą różnić się wersją kolorystyczną lub wyposażeniem w zależności od dostępności produktów w Centralnym Magazynie BMW AG.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany specyfikacji nagród określonych w § 6 punkt 1 oraz § 6 punkt 2.
 5. Nagrody przekazane zostaną po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu zwycięzców. Dostawa nagród jest bezpłatna i realizowana na adres siedziby firmy podany podczas rejestracji.
 6. Nagroda przekazana będzie bezpośrednio właścicielowi zwycięskiego warsztatu uczestniczącego w konkursie lub osobie przez niego wskazanej. Konieczne będzie podpisanie protokołu odbioru nagrody.
 7. Oferowane nagrody nie są objęte gwarancją.

§ 7 Opodatkowanie

 1. Do nagród wymienionych w § 6 punkt 1 oraz § 6 punkt 2 BMW PL informuje, iż podatek dochodowy od nagród otrzymanych przez Uczestników zostanie pobrany i przekazany właściwym organom podatkowym przez BMW PL na podstawie deklaracji PIT-8AR, jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od wartości przyznanych nagród.
 2. Nagroda, o której mowa w § 6 punkt 1 Regulaminu zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1 594,78 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 3. Nagroda, o której mowa w § 6 punkt 2 Regulaminu zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 541,00 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 4. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 7 punkt 2 i 3 Regulaminu powyżej zostaną potrącone przez BMW PL zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. przed wydaniem nagrody i wpłacony do właściwego urzędu skarbowego.

§ 8 Komisja konkursowa

 1. BMW PL tworzy Komisję Konkursową, czuwającą nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz rozpatrująca spory wynikające z Konkursu.
 2. W skład komisji, wchodzą przedstawiciele BMW PL,
  Ingo Reitz – Aftersales Manager
  Kazimierz Brzozowski – 4th Level Sales Manager

§ 9 Inne postanowienia

 1. Informacje o Konkursie będą przekazywane wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie Konkursu w czasie jego trwania.
 3. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie BMW PL, na portalu informacyjnym BMW InfoBox oraz na stronie internetowej www.bmw-partnerzy.pl/konkurs
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu w czasie jego trwania bez podania przyczyny.
 6. Spory wynikające z regulaminu rozstrzygać będzie komisja konkursowa.

§ 10 Definicje

 1. BMW PL - BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A.
 2. 4-ty Poziom – niezależni klienci hurtowi współpracujący z Autoryzowanymi Dealerami lub Autoryzowanymi Serwisami BMW i MINI w Polsce.
 3. Partnerstwo z jakością – program BMW wsparcia sprzedaży Oryginalnych części i Akcesoriów BMW do odbiorców hurtowych.


Załącznik nr 1
numer katalogowynazwa
31106770685Element układu zawieszenia
31106770686Element układu zawieszenia
31121094233Element układu zawieszenia
31121094234Element układu zawieszenia
31121141961Element układu zawieszenia
31121141962Element układu zawieszenia
31126756491Element układu zawieszenia
31126758533Element układu zawieszenia
31126758534Element układu zawieszenia
31126760181Element układu zawieszenia
31126760182Element układu zawieszenia
31126760275Element układu zawieszenia
31126760276Element układu zawieszenia
31126768297Element układu zawieszenia
31126768298Element układu zawieszenia
31126769715Element układu zawieszenia
31126769717Element układu zawieszenia
31126769718Element układu zawieszenia
31126774825Element układu zawieszenia
31126774826Element układu zawieszenia
31126774827Element układu zawieszenia
31126774828Element układu zawieszenia
31126777851Element układu zawieszenia
31126777852Element układu zawieszenia
31126783376Element układu zawieszenia
31129063163Element układu zawieszenia
31351095661Element układu zawieszenia
31351095662Element układu zawieszenia
31356750703Element układu zawieszenia
31356750704Element układu zawieszenia
31356751079Element układu zawieszenia
31356751080Element układu zawieszenia
31356780847Element układu zawieszenia
33306772241Element układu zawieszenia
33306772242Element układu zawieszenia
33326770749Element układu zawieszenia
33326770786Element układu zawieszenia
33326770859Element układu zawieszenia
33326770860Element układu zawieszenia
33326777424Element układu zawieszenia
33551095532Element układu zawieszenia
33551096735Element układu zawieszenia
34116753221Tarcza hamulcowa
34116756847Tarcza hamulcowa
34116757746Tarcza hamulcowa
34116761242Klocki hamulcowe
34116761252Klocki hamulcowe
34116761277Klocki hamulcowe
34116761278Klocki hamulcowe
34116761279Klocki hamulcowe
34116761280Klocki hamulcowe
34116763617Klocki hamulcowe
34116764021Tarcza hamulcowa
34116767059Tarcza hamulcowa
34116767061Tarcza hamulcowa
34116767269Tarcza hamulcowa
34116774258Klocki hamulcowe
34116779467Tarcza hamulcowa
34116779652Klocki hamulcowe
34116794915Klocki hamulcowe
34116794918Klocki hamulcowe
34116855152Klocki hamulcowe
34116855153Tarcza hamulcowa
34116855156Tarcza hamulcowa
34216756849Tarcza hamulcowa
34216761239Klocki hamulcowe
34216761248Klocki hamulcowe
34216761281Klocki hamulcowe
34216763043Klocki hamulcowe
34216763044Klocki hamulcowe
34216763345Tarcza hamulcowa
34216763827Tarcza hamulcowa
34216767049Tarcza hamulcowa
34216767060Tarcza hamulcowa
34216768471Klocki hamulcowe
34216772085Tarcza hamulcowa
34216790071Klocki hamulcowe
34216794299Tarcza hamulcowa
34216855154Tarcza hamulcowa
34216855155Tarcza hamulcowa
34216855157Tarcza hamulcowa
34216855158Tarcza hamulcowa
34216855159Tarcza hamulcowa
34216859678Tarcza hamulcowa
34351163066Czujnik klocków ham.
34351163207Czujnik klocków ham.
34351164371Czujnik klocków ham.
34351164372Czujnik klocków ham.
34351165579Czujnik klocków ham.
34351165580Czujnik klocków ham.
34351181338Czujnik klocków ham.
34351181342Czujnik klocków ham.
34351182533Czujnik klocków ham.
34352229018Czujnik klocków ham.
34356751311Czujnik klocków ham.